Judas Iscariote

Vitrail_Cathédrale_de_Moulins_160609_59Sa Ebanghelyo kahapon ayon kay San Mateo (Mt 26:14-25), siguro hindi na kataka-taka sa atin kung anong ugali meron si Judas Iscariote.  Alam rin natin na pinagkanulo niya si Hesus sa halagang 30 pirasong pilak.  Kung muli natin babalikan ang Ebanghelyo, ang paglalarawang nabanggit ukol kay Judas Iscariote ay di kaaya-aya sa pandinig at diwa.  Mas lalong binigyan-pansin ng Ebanghelyo na si Judas ay isang magnanakaw.  Pero, sa palagay ninyo ito rin ba ang pagtingin ni Hesus sa kanya na isa siyang magnanakaw at salot?  Kung titingnan natin ang ating mga sarili, hindi natin maiwasan makaisip ng mga negatibong paglalarawan kapag narinig natin ang pangalang Judas.  Sa ating linguwahe pa lamang ay ang salitang madalas natin nagagamit ang salitang “Judas” kung tayo’y galit at nakaranas ng mga di kanais-nais na karanasan katulad na lamang ng mga pananalitang ito; “Hudas kang bata ka!” o di naman kaya ay “Hudas na’to pinagkanulo na naman ako”, o di naman kaya “Hudas ka!”  Kadalasan ito ay naririnig natin o di naman kaya ay di rin natin maiwasang masambit.  Pero, kung ating bibigyan pansin si Hesus, naitanong ninyo na bas a inyong mga sarili kung bakit pinili ni Hesus si Judasna maging isa sa mga tagasunod niya.  Alam ni Hesus na si Judas ay isang magnanakaw, ngunit tatandaan natin na hindi hadlang kay Hesus ang kahinaan ng kanyang mga piniling tagasunod, bagkus simula na sila ay tinawag ni Hesus (kasama na rito si Judas) na maging kanyang tagasunod, ang pagtawag sa kanila ay di simpleng pagtawag lamang, tinawag sila ni Hesus na may kalakip na paniniwala galing sa kanya na sila ay mga mabubuting tagasunod at may potensiyal at kapasidad na sumunod.  Sa madaling sabi, si Hesus ay naniniwala sa kanilang mga kakayahan at hindi BIG DEAL para sa kanya na sila ay may kahinaan.

Ganito rin ang pagtingin ni Hesus kay Judas.  Si Hesus ay naniniwala na si Judas ay mabuti at may kakayahang sumunod.  Ayon rin sa mga komentaryong aking nabasa, sinasabi na ang turing ni Hesus kay Judas ay “promising apostle.”  Ibig sabihin, mataas ang pagtingin ni Hesus kay Judas na siya’y kalugod-lugod na tagasunod niya.  Ngunit, nakakalungkot isipin at bigyan ng pansin na ang lahat ng turing at pagkakakilanlan ni Hesus sa kanya ay di niya binigyan ng halaga at pansin.  Nanatili siya sa kanyang negatibong pagkakakilanlan at sinayang ang mga pagkakataong bigyan ng pansin ang mga mabubuting bagay na meron siya na siyang nakita ni Hesus sa kanya.  Ang masakit pa nito, pinagkanulo niya si Hesus; ang tumuring sa kanya na isang mabuting nilalang at isang kaibigan.  Ang nilalang na naniniwala na siya ay may kakayahan, potensiyal, at kapasidad na maging isang mabuting tagasunod.

Ilan sa atin ngayon ang nanatili sa kadiliman ng ating mga kahinahan at kasalanan? Ilan sa atin ngayon ang hindi pa rin matanaw ang liwanag ng kabutihang ating taglay?  Kung tutuusin halos karamihan sa atin ay nagpupursiging matanaw ang liwanag ng kabutihang ating taglay, pero karamihan din sa atin di pa rin makawala sa kadiliman ng ating kahinaan at kasalanan.  Huwag natin kakalimutan na ang Diyos ay patuloy na naniniwala sa atin na sa ating pagpupursigi maging mabuti at mabait o di naman kaya, sa kabila na tayo ay patuloy binubulag ng kadiliman ng ating kahinaan at kasalanan, malalampasan natin ang mga ito kung tayo ay magsisimulang maniwala sa kanya na siyang nagkaloob sa atin ng mga biyaya at grasyang tutulong sa atin na malampasan ang mga ito.  Huwag natin sayangin ang pagtitiwala natin sa Diyos.  Huwag natin ipagpalit ang pagtitiwala natin sa Kanya sa mga makamundo at mapaglinlang ba mga bagay na ngayo’y diyos-diyosan ng mga taong katulad ni Judas, mas piniling magpaakit sa kanyang kasakiman at ganid kaysa sa biyaya at grasya ng Diyos.  Bilang paghahanda ngayong Mahal na Araw, bigyan natin ng pansin ang ating relasyon sa Panginoon.  Napakaganda kung ating bibigyan-pansin na gunitain natin ang Mahal na araw sa pagmamagitan ng pagninilay sa ating kahalagahan at sarili ayon sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos.  Huwag natin kakalimutan, nang dahil kay Hesus, tinubos niya tayo sa kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pagpapasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay.  Isang mahalagang pagkakataon na muli nating bigyan ng pansin ito sa ating kasalukuyang kinatatayuan at itanong sa ating mga sarili; Mahalaga pa ba ito sa akin?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s